Sie sehen die ersten 10 Objekte aus 3.617.871
Items per page:
Sort by:
Głos Śląski / 12 Sep 1916/ Page 1  

Pnry sądowem doehodsenla BMsydh prełsnByi za ogłoszenia przy konkursach, akordach I i d. wszolkie rabaty upadają.

Głos Śląski / 03 Dec 1918/ Page 1  

'•* I * «|«■'■» •» pwwwWt >. mgrnot&w t kol bor mm** ISO afc. • •dttommmrntmm donn LflO ok Ojr<» * •* ł -<»o^g» wał potyV Prt? vtekmvA ł niiMaiiult •rtoa«nUnb adpowtedni rabat

Głos Śląski / 29 Oct 1918/ Page 1  

ł %j nlMilai « wtorek. a«vM ' ■'"•(I kw»ti|}> u , t^egtA* ! kolpor W*w Cfitł tak • ai

Głos Śląski / 03 Jul 1919/ Page 1  

II .Głoa Śląski' wychodzi co wtorek, czwartek l i soboi* i kosztuje na poczcie, u agentów i kolpor- ! i 1.50 mis. z odnoszeniem do domtt 1.80 mk. Og-to- ji szonia 10 fen. od 1-łamowego wierna petyt. Pr?.? j -virI;szych i c.-.ęstazych ogłoszeniach odpowiedni rabat.

Głos Śląski / 30 Apr 1914/ Page 1  

" « O* A. K S *t s » P T S*'

Głos Śląski / 29 Aug 1916/ Page 1  

Redakcya i Administracya znajduje się w Gliwicach prxy ulicy Wilhelmowskiej (Wilhelmslrasse) nr. 59. .GŁOS ŚLĄSKI" zapisany na poczoie: ZeitungBproislinto 1. poln. 47a.

Głos Śląski / 16 Oct 1915/ Page 1  

„CłtoadUsfci" *ychodjU o« wtorek, mrithl i wtoM* i koaitnje a* pcmxcie, o »gwnM» i kolporter** tJO nok., i odnoamiiein do doma I.40 ok. — OgłowanU 80 <*&. ud S-Umowwg© wteraa» petytowepo Vr*y wtętaotjra* l mgittiyth

Głos Śląski / 02 Aug 1917/ Page 1  

0ł»« S i $ • * i wyobodcl w wtorek, owartek ' «obołę i kowtoje aa pofmcta, u agsntów ł kolpor terów L50 mk. • odnowmiwm do dotno U30 mk. Oglo- 20 teft. «d 1-łamowego wiersza petyl. Przy rłętayah i uzęstsłjrch ogiomentaoh odpowiedni rabat

Głos Śląski / 27 Mar 1915/ Page 1  

Na szóstą niedzielę postu. EWANGELIA u św. Mateusza rozdział XXI, wiersz 1—9. Onego czasu, gdy się przybliżali ku Jerozolimie i przyszli do Betfagi do góry Oliwnej, iedy Jezus posłał dwu uczniów, mówiąc im: Idźcie do mia steczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast znaj dziecie oślicę uwiązaną

Głos Śląski / 10 Feb 1914/ Page 1  

„O/os Slaskl" wychodzi co wtorek, czwarte, sobotę i kosztuje na poczcie. a agentów i kolpor terów IJI) ink z odnoszeniem do domu 1.S0 rrck. Ogłoszenia 20 fen. od I-łamowego wiersza petyto- weeo. Przy większych I częstszych ogłoszeniach odpowiedni rabat

|  of  361788  pages |

Einschränken

Contributor

Newspaper Title

Decades of Publication

Country of Contributor

Language

Country of Contributor

World    Europe    Western Asia