Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Slovak delegation at the sovereign
Bookmark and Share

  • Slovak Title: Slovenské vyslanectvo u panovníka
  • Year: 1849
  • By: Unknown
  • Source: Slovak National Library
  • Language: Slovak
  • View content

English Editorial:Daguerreotype dated 20.3.1849 captures a part of a 30-member delegation to the emperor Franz Joseph I. in Olomouc. Standing from left: Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. Seated from left: Michal Rárus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. The record is rare not only because of the used photographic technique - daguerreotype, but also for its content. It captures one of two surviving actual images of Ľudovít Štúr, whose image is known primarily from painted portraits. Ľudovít Štúr (1815 - 1856) was a Slovak language codifier, politician, poet and the most important personality of the Slovak national movement in the first half of the 19th century.

Slovak Editorial: Dagerotyp datovaný dňom 20.3.1849 zachytáva časť 30-členného vyslanectva k panovníkovi Františkovi Jozefovi I. v Olomouci. Stojaci zľava: Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. Sediaci zľava: Michal Rárus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány. Pamiatka je vzácna nielen použitou fotografickou technikou – dagerotypia, ale tiež obsahom. Zachytáva jeden z dvoch zachovaných skutočných obrazov Ľudovíta Štúra, ktorého podoba je známa predovšetkým z maľovaných portrétov. Ľudovít Štúr (1815 – 1856) bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, básnik a najvýznamnejšia osobnosť slovenského národného hnutia v prvej polovici 19. storočia.