Back to Exhibition Foyer
To The European Library

Latvian Folk Songs. Vol. 3, Pt. 3
Bookmark and Share

  • Latvian Title: Latvju dainas. 3. sēj. 3. daļa
  • Year: 1909
  • By: Barons, Krišjānis
  • Source: National Library of Latvia
  • Language: Latvian
  • Read the book

English Editorial:"Latvju dainas" (Latvian Folk Songs) (6 volumes, 1894-1915) is one of the most extensive folk song collections in the world. In an artistic generalization, the "Latvju dainas" show the material, social and spiritual life and characterize the national peculiarities, the people’s philosophy, ethical and aesthetical beliefs. The collection contains 217 996 folk songs, as well as descriptions for family customs, seasonal customs and plays. A major contribution to the "Latvju dainas" was made by Krišjānis Barons (1835–1923), a folklorist, publicist and writer. His work was the foundation for the development of folkloristics as a field of academic study. Barons developed the classification system for "Latvju dainas", sorted the songs and introduced the principle of the cluster of songs in Latvian folkloristics, namely the choice of a particular version as the principal, with the rest of the similar versions grouped around it. Barons also edited the texts, attempting to restore the possible oldest rendition of the songs. The songs are sorted according to the course of life of a person, his or her work and social relationships. There are 10 main chapters in the publication: 1. On songs and singing; 2. The course of life of an individual, social life of family and relatives; 3. Human economic activities, occupations, trades and crafts; 4. Position in society in general, classes of people; 5. The international situation, protection of the fatherland and the country against external enemies; 6. Annual festivities and holidays; 7. Mythical songs. Latvian Pantheon. Impersonation and worship of natural objects and natural phenomena; 8. Habits and superstitions; 9. Miscellaneous; 10. Mischievous songs. The 10 chapters are arranged in 6 volumes. Volume 1 was originally published in sections (1-10); Volume 3 has 3 parts. Each volume includes a list of the folk song collectors and narrators. Volume 5 includes a detailed overview of the areas, their population and number of folk songs collected, complete with maps. The abstract of the introduction is translated in German, tables of content — in Russian and German.

Latvian Editorial: „Latvju dainas” (6 sēj., 1894-1915) ir viens no plašākajiem tautas dziesmu izdevumiem pasaulē. Mākslinieciskā vispārinājumā „Latvju dainas” atklāj tautas materiālo, sociālo un garīgo dzīvi, raksturo nacionālas īpatnības, tautas dzīves filozofiju, ētiskos un estētiskos uzskatus. Krājums ietver 217 996 tautas dziesmas, kā arī ģimenes, gadskārtu ieražu un rotaļu aprakstus. Liela nozīme „Latvju dainu” tapšanā ir folkloristam, publicistam un rakstniekam Krišjānim Baronam (1835–1923). Viņa veikums lika pamatus folkloristikas kā zinātnes nozares attīstībai Latvijā. Barons izstrādājis „Latvju dainu” klasifikācijas sistēmu, izkārtojis dziesmas un ieviesis latviešu folkloristikā dziesmu cera principu – viena teksta izvēli par galveno, ap kuru tiek grupēti no tā nedaudz atšķirīgie varianti. Barons arī rediģējis tekstus, cenšoties restaurēt to iespējamo senāko veidu. Tautas dziesmu kārtojuma pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs un sadzīves attiecības. Izdevumā tautas dziesmas grupētas 10 pamatnodaļās: 1. Par dziesmām un dziedāšanu; 2. Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve; 3. Cilvēka darbība saimnieciskā ziņā, dažādi darba arodi; 4. Plašāks sabiedriskais stāvoklis un ļaužu šķiras; 5. Starptautiskais stāvoklis, tēvzemes un valsts apsargāšana un aizstāvēšana pret ārējiem ienaidniekiem; 6. Gada svētki un svinamas dienas; 7. Mītiskas dziesmas. Debess draudze. Dabas priekšmetu un dabas parādību personifikācija un dievināšana; 8. Ieražas un māņi; 9. Šis tas; 10. Nerātnās dziesmas. 10 nodaļas ir izkārtotas 6 sējumos. 1. sējums sākotnēji iznāca burtnīcās (1. - 10. burtnīcai); 3. sējumam ir 3 daļas. Katram sējumam pievienots tautas dziesmu vācēju un teicēju saraksts. 5. sējumā publicēts pārskats un kartes ar ziņām par teritorijām, iedzīvotāju un sakrāto tautas dziesmu skaitu. Ievada kopsavilkums tulkots vācu valodā, satura rādītāji – krievu un vācu valodā.

Browse

countries

subjects

languages

timeline